Vedoucí oddělení správy ICT, aplikací a podpory uživatelů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5 zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5 vyhlašuje dne 07. 11. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí úředník/vedoucí úřednice „Vedoucí oddělení správy ICT, aplikací a podpory uživatelů“ Odbor informatiky, Úřad městské části Praha 5 (pozice č. 87/2022)

Více informací o společnosti naleznete na www.praha5.cz.

Náplň práce:
• řídí, koordinuje a kontroluje práci zaměstnanců oddělení,
• zajišťuje ucelené přidělené IT agendy a plní úkoly v rámci řízeného oddělení,
• zajišťuje činnosti řešitele informačního systému HELPDESK,
• řeší podporu provozu ICT a podporu uživatelů.

Předpoklady:
pro jmenování vedoucího úředníka/úřednice podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena),
e) splnění předpokladů stanovených v § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (podle §20 citovaného zákona se nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Požadované vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadovaný obor, zaměření:
• informační technologie nebo obdobné zaměření v oboru požadované práce.

Další požadavky:
Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost:
• zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
• zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů,
• zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
• zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
• zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce:
• znalost nástrojů digitální komunikace,
• časová flexibilita,
• přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost,
• uživatelská znalost práce na PC (Office, Codexis, …).

Vítány:
• praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě,
• obecný přehled v oblasti výpočetní a komunikační techniky a kybernetické bezpečnosti,
• znalost a praxe práce s IS Ginis, IS Agendio / Proxio nebo v systémech obdobných,
• znalost a praxe systémů Microsoft - Windows, Active Directory, O365, Azure,
• znalost a praxe správy bezpečnostních nástrojů,
• Znalost a praxe správy logovacích a monitorovacích nástrojů,
• znalost a praxe správy MS AD a MS Exchange.

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené + 4 sick days,
• stravenky v hodnotě 100,-Kč, kartu MultiSport,
• příspěvek na dopravu,
• příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na sociální výpomoc,
• podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
• práce v profesionálním kolektivu v IT směrovaném k moderním systémům a technologiím,
• výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy.

Sjednaný druh práce: Vedoucí oddělení správy ICT, aplikací a podpory uživatelů, s místem výkonu práce Praha.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Místo práce: Praha 5

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.
Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/)

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) lustrační osvědčení (ověřená kopie), event. kopie žádosti o vydání tohoto osvědčení,
e) čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.) Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 12. 2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka
Telefon: 257 000 987
Email: jana.klimova@praha5.cz

Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení – pozice č. 87/2022 – vedoucí oddělení správy ICT, aplikací a podpory uživatelů – NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze (https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 87/2022 – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY ICT, APLIKACÍ A PODPORY UŽIVATELŮ – NEOTVÍRAT.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 31. 12. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Vytvořeno: 8. 11. 2022, 10:27

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Informační technologie  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
ITx 403
ITCx 1
PCx 262
 

© 2009 empleo.cz O nás