Vedoucí oddělení přípravy investic - odbor investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje výběrové řízení č. 2023/22

na funkci: vedoucí oddělení
druh práce: vedoucí oddělení přípravy investic zařazený/á v odboru investic

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Náplň práce:
• racionalizace práce oddělení, co nejlépe organizovat práci, seznamovat nové zaměstnance s požadavky kladenými na jejich práci;
• účast se jednání rady a zastupitelstva a na základě požadavků primátora nebo příslušného náměstka primátora, vedoucího odboru, a tajemníka, účastnit se pracovních jednáních,
• koordinace v rámci realizace projektů činnosti odboru a činnosti ostatních složek Magistrátu města Olomouce směřující k uplatňování projektů na čerpání dotace,
• zajišťování a koordinace procesu projektového řízení,
• potvrzování oprávněnosti předložených faktur,
• koordinace činnosti oddělení s ostatními odbory a odděleními MMOl,
• příprava projektové dokumentace v součinnosti s budoucími majiteli či správci z hlediska jejich potřeb,
• zpracování návrhu plánu investic a vyhodnocování jejich plnění v rámci své působnosti,
• zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek projektových dokumentací a spolupráce při zpracovávání podkladů na zadání veřejných zakázek k realizaci

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.


Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
obor:
• stavební směr; technické zaměření,
praxe:
• praxe v oboru minimálně 3 roky,
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• praxe ve vedení kolektivu lidí výhodou,
znalosti a dovednosti:
• organizační, řídící a koncepční schopnosti,
• adaptabilita a analytické schopnosti,
• dobré komunikační schopnosti,
• znalost práce na PC (Microsoft Office, Excel, Word),
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
• organizační, řídící a koncepční schopnosti,
• adaptabilita a analytické schopnosti,
• balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
• pružnou pracovní dobu,
• osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
• stabilní zaměstnání,
• perspektivní pracovní pozici.

Platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihlášku* s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 5. dubna 2023 na adresu:

Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí č. p. 583
779 11 Olomouc

telefon: 585 513 204/294/295/298.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,
• zpracování návrhu koncepce činností a fungování oddělení přípravy investic na odboru investic v rozsahu maximálně 1 strana formátu A4.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

* výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouc; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 5. 4. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Olomouc  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás