Vedoucí oddělení informatiky

Profil společnosti:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zák. č. 312/2002 Sb.

Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, zastoupený Ing. Evou Kwiczalovou, tajemnicí MěÚ, vyhlašuje podle ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 03. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení informatiky.

Náplň práce:
Zajišťuje řešení projektů informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb vč. pořízení, rozvoje, zavádění do provozu a údržby. Zabezpečuje uzavírání a realizaci smluv s dodavateli v rámci působnosti oddělení informatiky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými vnitřními předpisy. Realizuje zavádění eGovernmentu v rámci působnosti města.

Požadujeme:
Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
b) občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
c) splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na občany narozené po 1. 12. 1971)
• požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
• ostatní požadavky:
o komunikační a řídící schopnosti
o samostatnost, zodpovědnost, pozitivní a tvůrčí přístup
o schopnost analytického a koncepčního myšlení, flexibilita, schopnost práce v týmu
o orientace v problematice ICT v oblasti výkonu veřejné správy vítána
o znalost problematiky Informačních systémů veřejné správy (ISVS)vítána
o řidičské oprávnění skupiny B vítáno

Nabízíme:
• platová třída: 12 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
• pracovní poměr: na dobu neurčitou
• 5 týdnů dovolené
• dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené
• pružnou pracovní dobu
• závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na sport a kulturu formou poukázek
• zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele

Místo práce: Český Těšín

Termín nástupu: dle dohody

Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku + další níže uvedené doklady.

Přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno připojit tyto doklady:
1) strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
2) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
3) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4) lustrační osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971)
5) čestné prohlášení ve smyslu § 4odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 01. 12. 1971)

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit do 28. 03. 2019 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do28.03.2019,15:00hod.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.

Platnost inzerátu končí 28. 3. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 14. 3. 2019, 12:43

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Informační technologie, Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás