Vedoucí odboru stavebního

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2023/101
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Náplň práce:
• organizace a kontrola komplexních pracovních činností odboru v oblasti agendy obecného stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, silničního úřadu, drážního a dopravního úřadu a vyvlastňovacího úřadu
• tvorba a koordinace koncepčních projektů odboru
• zpracování rozpočtu odboru
• hospodaření s rozpočtem odboru
• výkon činností správce daně při vymáhání pokut uložených odborem
• poskytování právních porad a konzultací organům samosprávy
• uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• spolupráce při zajišťování rozvojových dokumentů města z hlediska odborných agend odboru,
• poskytování poradenské a konzultační činnosti v rámci spolupráce s jinými odbory k řešení závažných úkolů přesahující rámec odboru

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• znalost jednacího jazyka
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971

Požadavky kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Obor:
• stavebního, právního nebo architektonického směru

Praxe:
• praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky
• praxe v oboru minimálně 3 roky
• praxe v řídící činnosti minimálně 3 roky


Jiné požadavky:
• velmi dobré organizační a řídící dovednosti
• schopnost koncepčního myšlení, otevřenosti a diskuse
• vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce
• adaptabilita a analytické schopnosti
• všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy
• velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování na veřejnosti
• smysl pro týmovou práci
• řidičský průkaz skupiny B výhodou
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel)
• schopnost jednat s lidmi
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost
• pružnou pracovní dobu
• příspěvek na stravné
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
• Flexi Passy
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity
• možnost jednorázové sociální výpomoci
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace
• služební mobilní telefon a notebook
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž
• příjemné pracovní prostředí
• přátelský kolektiv

Platová třída: 13. platová třída (29 400 - 43 370 Kč) dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; příplatek za vedení, možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní poměr: dobu neurčitá


Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971 (pouze u vedoucí pozice)
• zpracování návrhu koncepce činností a fungování odboru stavebního v rozsahu maximálně 3 strany formátu A4

Lhůta pro podání přihlášky: 24. 11. 2023 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty – později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc)
• datovou schránkou (ID: kazbzri)
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583)

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 24. 11. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.

Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Stavebnictví­  
Plat
-  
Lokalita
Olomouc  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás