Vedoucí odboru majetku města

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro našeho klienta, kterým je Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice.

Tajemnice Městského úřadu Kopřivnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
výběrové řízení č. 7/2021 na obsazení pracovního místa
Vedoucí odboru majetku města

Náplň práce:
• řídí činnosti svěřeného odboru a zodpovídá za jeho celkovou činnost radě města,
• vykonává manažerskou práci na svěřeném odboru,
• zabezpečuje specializované odborné činnosti v oblasti majetkové, majetkoprávní, případně restituční s aplikací příslušných právních předpisů v praxi,
• zodpovídá a podílí se na tvorbě územní politiky bydlení z hlediska jejího financování, sociálních aspektů bydlení, koncepce podpůrných nástrojů bydlení apod.,
• zabezpečuje a podílí se na zpracování, připomínkování a aktualizaci koncepčních materiálů v oblasti bytového hospodářství, správy budov a energetického hospodářství,
• zabezpečuje správu, provoz a údržbu majetku města v oblasti působnosti odboru,
• zabezpečuje řešení havarijních stavů majetku v oblasti působnosti odboru,
• navrhuje způsoby komerčního využití svěřeného majetku,
• podílí se na koncepci využití majetku ve vlastnictví města v oblasti působnosti odboru,
• zabezpečuje prodeje majetku města v oblasti působnosti odboru,
• poskytuje poradenství orgánům samosprávy, odborům, organizacím a zařízením zřízeným nebo založeným městem v oblasti působnosti odboru,
• podílí se na navrhování a přípravě projektů, včetně posuzování a analýzy možnosti využívání prostředků ze strukturálních fondů a z programů EU v oblasti působnosti odboru,
• připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města, vnitroorganizačních směrnic a dalších vnitřních norem v oblasti působnosti odboru,
• zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu odboru, kontroluje jeho čerpání a provádí rozbory hospodaření.

Požadujeme:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
• splnění předpokladů plynoucích ze zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení
a čestné prohlášení. Předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené
po 1. 12. 1971.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• vysokoškolské vzdělání stavebního, právního nebo ekonomického směru,
• minimálně 5 let praxe v oboru,
• manažerská praxe, předpoklady k vedení a řízení zaměstnanců,
• zodpovědnost, rozhodnost, spolehlivost, kultivovanost, odolnost vůči psychické zátěži,
• dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet),
• řidičský průkaz sk. B.
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru,
• odborné znalosti a praktické zkušenosti z oblasti stavebnictví nebo oblasti veřejné správy a správy majetku,
• odborné znalosti a praktické zkušenosti z oblasti energetických auditů,
• prokázání odbornosti např. doložením osvědčení o absolvování odborného nebo kvalifikačního vzdělávání v preferovaných oblastech,
• znalost místního prostředí.

Nabízíme:
• pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců
• platová třída: 11
• pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce ,
• platová třída: 10,
• nárok na 5 týdnů dovolené,
• nárok na 3 dny indispozičního volna,
• stravenky v hodnotě 105,- Kč/pracovní den (70,- Kč přispívá zaměstnavatel),
• příspěvek do osobního konta zaměstnance ve výši 10.000,-/rok,
• parkování u místa pracoviště.

Místo práce: správní obvod Kopřivnice

Termín nástupu: 1. 6. 2021, případně dle dohody

Uchazeči předloží:
1. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na webových stránkách města- http://www.koprivnice.cz/index.php?id=volna-mista-mestsky-urad-koprivnice),
2. motivační dopis včetně případných kontaktů na reference, zahrnující vlastní představu o řízení a vedení odboru,
2. profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
3. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
4. osvědčení (popřípadě kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení o splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tzv. „lustrační osvědčení“; doložení dokladů dle tohoto bodu se nevztahuje na osoby narozené po 1. 12. 1971,
3. ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Doplňující součástí výběrového řízení může být psychodiagnostický test zaměřený na pracovní chování, sociální chování a motivaci.

Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání budou neúspěšným uchazečům po ukončení výběrového řízení navráceny poštou. Ostatní osobní materiály budou skartovány.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. 4. 2021

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu Kopřivnice

Adresa pro podání přihlášky: MÚ Kopřivnice, VŘ 7/2021, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 23. 4. 2021. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 8. 4. 2021, 09:22

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Finance, Práce v domácnosti, Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás