Referent / referentka - zpracovatel / zpracovatelka přestupků

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro klienta, kterým je Úřad městské čísti Praha 1.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Úřadu městské čísti Praha 1 dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních pozic úředníků: Referent / referentka - zpracovatel / zpracovatelka přestupků.

Náplň práce:
Druh práce:
• Referent / referentka - zpracovatel / zpracovatelka přestupků Odboru dopravě správních agend Úřadu městské části Praha 1.
Charakteristika vykonávané činnosti:
• zajišťování výkonu přestupkové agendy na úseku dopravně správních agend v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonem č. 500/2004., správní řád.

Požadujeme:
Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Další požadavky odpovídající správní činnosti:
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nejlépe dosažené v oborech veřejná správa, právo, případně v oborech souvisejících,
• znalost práce na PC (Word, Excel),
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• zvláštní odborná způsobilost v oblasti přestupků výhodou,
• výhodou znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
• orientace v oblasti přestupkové agendy, zejména zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
• organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost,
• schopnost samostatného rozhodování a jednání s občany,
• přesnost, pečlivost, dobré vyjadřovací schopnosti jak v mluveném, tak písemném projevu.

Nabízíme:
• Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
• Platové ohodnocení: 10. platová třída, podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Místo práce: Praha 1

Termín nástupu: dle dohody

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) přesné označení výběrového řízení,
b) jméno, příjmení a titul,
c) datum a místo narození,
d) státní příslušnost,
e) místo trvalého pobytu,
f) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
g) datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
a) životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
c) ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: doručené nejpozději dne 14. 3. 2018

Způsob podání přihlášky: v uzavřené obálce a to osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, ul. Vodičkova 18, nebo poštou na adresu: Městská část, Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Útvar tajemníka, oddělení personální Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Přihlášky nelze zasílat elektronicky!

Obálku označte textem: „VŘ PER 07/18“ - NEOTVÍRAT.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Platnost inzerátu končí 14. 3. 2018. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 22. 2. 2018, 14:04

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Administrativa  
Plat
0  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás