Referent / referentka živnostenského odboru - oddělení kontroly

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14
Zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 28. 4. 2023 výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst

Referent / referentka živnostenského odboru - oddělení kontroly

Sjednaný druh práce: komplexní zajišťování agendy živnostenského podnikání na úseku kontroly podnikatelských subjektů, výkon kontroly v terénu a následné řešení zjištěných nedostatků ve správním nebo přestupkovém řízení, šetření stížností, ukládání pokut za nedodržení zákonů

Požadavky:
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání:
• vysokoškolské nebo vyšší odborné
• lze uznat i středoškolské s praxí ve veřejné správě

Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti:
• praxe ve veřejné právě a v kontrolní činnosti výhodou
• znalost živnostenského zákona, zákona o kontrole a správního řádu výhodou
• zkouška způsobilosti podle § 111 zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky výhodou
• velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC
• komunikační a organizační dovednosti - velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
• samostatnost a iniciativa
• odolnost vůči stresu, asertivita
• ochota se dále vzdělávat

Nabízíme:
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• 25 dní dovolené
• stravenky
• možnost dále se vzdělávat
• 4 dny volna s příspěvkem
• další zaměstnanecké benefity (poukázky Flexi pass, příspěvek na dovolenu dětí, atd.)
• možnost získání obecného bytu

Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., v pl. zn.

Místo práce: Úřad městské části Praha 14

Termín nástupu: dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno. Příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 26. 5. 2023 na adresu:

Úřad městské části Praha 14
kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „ Výběrové řízení - pozice referent/ka živnostenského odboru - oddělení kontroly, tř. 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 26. 5. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Administrativa, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás