Referent / referentka živnostenské kontroly

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5
vyhlašuje dne 07. 11. 2022 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
úředník/ úřednice
„Referent/ka živnostenské kontroly“
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, Úřad městské části Praha 5
(pozice č. 83/2022)

Více informací o společnosti naleznete na www.praha5.cz.

Náplň práce:
• provádění kontrol na úseku živnostenského podnikání na území správního obvodu MČ Praha 5,
• samostatné zpracování následných přestupkových a správních řízení,
• evidence protokolů z kontrolní činnosti a podkladů pro vydávání správních rozhodnutí.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) velmi dobrá znalost českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Požadované vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Požadovaný obor, zaměření:
• právní, ekonomické, obchodní, veřejná správa nebo obdobné v oboru požadované práce.

Další požadavky:
Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost:
• zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
• zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů,
• zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
• zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
• zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
• zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
• zákona č. 255/2012 S., o kontrole, vše ve znění pozdějších předpisů.


Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce:
• vynikající vyjadřovací schopnost v písemném i ústním projevu,
• znalost nástrojů digitální komunikace,
• organizační schopnosti,
• přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost.

Vítány:
• praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě,
• složená zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku živnostenského podnikání nebo zkouška odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (dle §111, zákona č. 250/2016 Sb.),
• znalost práce s IS GINIS nebo v systémech obdobných,
• uživatelská znalost práce na PC (Codexis, Word, Excel, Outlook, internet).

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené + 4 sick days, kartu MultiSport, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky v hodnotě 100,-Kč, příspěvek na sociální výpomoc,
• podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
• práci v profesionálním kolektivu v příjemném pracovní prostředí,
• výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy.

Sjednaný druh práce: referent/ka živnostenské kontroly, s místem výkonu práce Praha.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. S pracovní pozicí je spojen zvláštní příplatek ve výší 1000Kč. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Místo práce: Praha 5

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/)


K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. 12. 2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka
Telefon: 257 000 987
Email: jana.klimova@praha5.cz

Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení - pozice č. 83/2022 - referent/ka živnostenské kontroly - NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze (https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 83/2022 – REFERENT/KA ŽIVNOSTENSKÉ KONTROLY – NEOTVÍRAT.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 2. 12. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 8. 11. 2022, 10:35

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Obchod a cestovní ruch, Finance  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás