Referent / referentka pracoviště PR a tiskového

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
zastoupena tajemnicí Úřadu městské části Praha 5
vyhlašuje dne 07. 11. 2022 výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
úředník/ úřednice
„Referent/ka pracoviště PR a tiskového“
Odbor vnějších vztahů a komunikace, Úřad městské části Praha 5
(pozice č. 85/2022)

Více informací o společnosti naleznete na www.praha5.cz.

Náplň práce:
• podílí se na vytváření a realizaci projektů a programů informování a prezentace činnosti MČ Praha 5 ve vztahu k veřejnosti,
• podílí se na přípravě podkladů pro jednání RMČ a ZMČ Praha 5 dle pokynů nadřízeného,
• zajišťuje objednávky, smlouvy, dohody a jiné dokumenty spojené s agendou pracoviště,
• zajišťuje vedení evidence smluv a objednávek pracoviště,
• podílí se na koordinaci vnější a vnitřní komunikace,
• spolupracuje se starostou, RMČ, redakční radou a odbory MČ Praha 5, a informuje je o interních i externích komunikačních aktivitách MČ Praha 5,
• odpovídá za vyhledávání mediálně zajímavých témat nebo aktuálních kauz z monitoringu médií,
• zajišťuje distribuci časopisu „Pětka“ v budově úřadu a jeho nahrávání na web a triobo,
• zajišťuje produkční PR činnost dle pokynů nadřízeného.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,
c) velmi dobrá znalost českého jazyka,
d) způsobilost k právním úkonům,
e) bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).

Požadované vzdělání:
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadovaný obor, zaměření:
• nejlépe žurnalistika nebo obdobné v oboru požadované práce.

Další požadavky:
Orientace v obecných právních předpisech, zejména znalost:
• zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
• zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vše ve znění pozdějších předpisů.

Osobnostní předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce:
• vynikající vyjadřovací schopnost v písemném i ústním projevu,
• znalost nástrojů digitální komunikace,
• přesnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu, samostatnost, pečlivost.

Vítány:
• praxe v oboru požadované práce ve státní správě a samosprávě,
• znalost práce s IS GINIS nebo v systémech obdobných,
• uživatelská znalost práce na PC (Codexis, Word, Excel, Outlook, internet)
• znalost práce na sociálních sítích (např.: Web, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn) včetně znalosti jejich analytických funkcí.

Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené + 4 sick days, kartu MultiSport, příspěvek na dopravu, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky v hodnotě 100,-Kč, příspěvek na sociální výpomoc,
• podporu dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace,
• práci v profesionálním kolektivu v příjemném pracovní prostředí,
• výhodnou polohu pracoviště v centru hlavního města Prahy.

Sjednaný druh práce: referent/ka pracoviště PR a tiskového, s místem výkonu práce Praha.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, na plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování možnost přiznání osobního příplatku dle schopností, výkonu a aktivit s ohledem na vnitřní předpis.

Místo práce: Praha 5

Předpokládaný datum nástupu: dohodou po skončení výběrového řízení

Zájemce podává písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu nebo čísla dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
f) datum a podpis.

Formulář přihlášky je dostupný na webových stránkách Městské části Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Kariérní stránky (https://www.e-zamestnani.cz/nabidka-prace-na-urade/hlavni-mesto-praha/kariera-mestska-cast-praha-5/)

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. 12. 2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5. V případě osobního podání pouze v době úředních hodin podatelny.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klímová, personalistka
Telefon: 257 000 987
Email: jana.klimova@praha5.cz

Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení - pozice č. 83/2022 - referent/ka pracoviště PR a tiskového - NEOTVÍRAT“

Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5
Odbor Kancelář tajemníka
oddělení personální a mzdové
do rukou personalistky Mgr. Jany Klímové

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky Městské části Praha 5. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze (https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/czechpoint/autorizovana-konverze-dokumentu) do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky yctbyzq. Do předmětu v datové zprávě prosím uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZICE Č. 85/2022 – REFERENT/KA PRACOVIŠTĚ PR A TISKOVÉHO – NEOTVÍRAT.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného zájemce.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 2. 12. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 8. 11. 2022, 10:51

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa, Marketing, reklama, média  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás