Referent / referentka Odboru investičního

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 14 - Úřad městské části Praha 14
Zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 14

vyhlašuje dne 18. 5. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent / referentka Odboru investičního

Sjednaný druh práce: zajišťování agendy týkající se přípravy a realizace investičních záměrů MČ Praha 14, včetně zpracování návrhů investičních plánů.

Náplň práce:
• Zajištění přípravy a zajišťování realizace investičních akcí MČ Praha 14,
• Zpracování investičních záměrů MČ Praha 14 podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy,
• Řešení majetkových vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků,
• Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu,
• Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu (včetně podkladů zpracovaných jinými odbory úřadu)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
• občan České republiky nebo cizí občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost.

Další požadavky:
Požadované vzdělání
• V/Bc. technického směru, případně SŠ s praxí v oboru

Požadované znalosti
• znalost práce na PC - MS Office (Word, Excel), Internet

Další dovednosti, schopnosti
• dobré komunikační vystupování, analytické a logické myšlení, samostatnost, systematičnost
• odpovědnost, kolektivní přístup
• ochota se dále vzdělávat
• odolnost vůči stresu
• výhodou je: znalost zákona o hl. m. Praha a Statutu, znalost místopisu městské části Praha 14, orientace v problematice zadávání veřejných zakázek, znalost rozpočtových programů (KROS apod.)

Nabízíme:
• příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
• stravenky pro zaměstnance
• Flexi poukázky
• 25 dní dovolené
• 4 dny placeného volna
• příspěvek na dovolenou dětí zaměstnance
• možnost dále se vzdělávat

Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., v pl. zn.

Místo práce: Úřad městské části Praha 14

Termín nástupu: dle dohody

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno. Příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat nejpozději do 6. 6. 2023 na adresu:
Prodlouženo do 9. 6. 2023

Úřad městské části Praha 14
kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „ Výběrové řízení - pozice Referent / referentka Odboru investičního, tř. 10“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 9. 6. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Praha  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás