Referent / referentka - investice

Profil společnosti:
Zprostředkováváme personální inzerci pro našeho klienta, kterým je Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice.

Tajemnice Městského úřadu Kopřivnice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
výběrové řízení č. 7/2021 na obsazení pracovního místa
Vedoucí odboru majetku města

Náplň práce:
• samostatně vykonává ucelené agendy na úseku investičního oddělení na jmenovitých stavebních akcích města,
• zabezpečuje a řídí inženýrsko-investorskou činnost na výstavbě vlastních stavebních investic – nové stavby, rekonstrukce a modernizace,
• zabezpečuje vstupní podklady pro výstavbu, výběrová řízení dodavatelů projektových a stavebních prací,
• zabezpečuje příslušnou projektovou dokumentaci staveb pro jmenovité akce,
• připravuje návrhy pro zahájení řízení před stavebními úřady,
• zabezpečuje práce spojené s realizací staveb – řídí nebo provádí technický dozor investora,
• sleduje ekonomickou stránku průběhu výstavby, rozpočet stavby – v návaznosti na rozpočet města, případně na získané dotace,
• provádí kontrolu BOZP na staveništi, osobně nebo prostřednictvím koordinátora BOZP,
• zabezpečuje podklady pro tvorbu rozpočtu odboru v oblasti investic,
• připravuje, případně kontroluje podklady k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem,
• zabezpečuje navedení a aktivaci dokončené stavby v evidenci majetku města.

Požadujeme:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
• ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního směru nebo
• středoškolské vzdělání stavebního směru ukončené maturitní zkouškou a minimálně 5 let praxe v oboru,
• organizační schopnosti, výborný písemný i slovní projev, schopnost samostatné i týmové práce, kultivovanost a pohotovost vystupování,
• základní znalosti z fungování státní správy,
• znalosti oblasti zadávání veřejných zakázek a příslušné legislativy,
• velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet),
• řidičský průkaz sk. B.
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru v magisterském studijním programu
• praxe v oboru v prostředí municipality
• prokázání odbornosti např. doložením osvědčení o absolvování odborných nebo kvalifikačních kurzů pro oblast veřejné správy, investiční výstavby, veřejných zakázek, uzavírání smluvních vztahů, atd.,
• zkušenosti z oblasti stavebně-investiční výstavby (doložit např. v životopisu),
• uživatelská znalost projektovacího a konstrukčního software (např. Autocad, Microstation),
• uživatelská znalost rozpočtového programu Kros
• zkušenosti z oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů,
• znalost legislativy v oblasti stavebního práva: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, základní orientace v oblasti veřejných zakázek a znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
• autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost místního prostředí.

Nabízíme:
• pracovní poměr: na dobu určitou nejdéle do 30. 6. 2024, zkušební doba 3 měsíce,
• platová třída: 10,
• pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce ,
• platová třída: 10,
• nárok na 5 týdnů dovolené,
• nárok na 3 dny indispozičního volna,
• stravenky v hodnotě 105,- Kč/pracovní den (70,- Kč přispívá zaměstnavatel),
• příspěvek do osobního konta zaměstnance ve výši 10.000,-/rok,
• parkování u místa pracoviště.

Místo práce: město Kopřivnice včetně místních částí

Termín nástupu: 1. 7. 2021, případně dle dohody

Uchazeči předloží:
1. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis (vzor je uložen na webových stránkách města- http://www.koprivnice.cz/index.php?id=volna-mista-mestsky-urad-koprivnice),
2. motivační dopis včetně případných kontaktů na reference,
3. profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
4. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
5. ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělávání budou neúspěšným uchazečům po ukončení výběrového řízení navráceny poštou. Ostatní osobní materiály budou skartovány.

Lhůta pro podání přihlášky: 23. 4. 2021

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského úřadu Kopřivnice do 11:00 hodin

Adresa pro podání přihlášky: MÚ Kopřivnice, VŘ 8/2021, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 23. 4. 2021. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 8. 4. 2021, 09:24

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Stavebnictví­, Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás