Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Profil společnosti:
Rada Moravskoslezského kraje

vyhlašuje

KONÁNÍ konkurzního ŘÍZENÍ
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
• ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
• ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,
• znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
• občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
Platové zařazení:
12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení - dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:
a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ


Místo práce: Opava

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2022, případně dle dohody

Přihlášku lze podat v termínu do 18. 7. 2022 včetně, a to:
• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb - nejpozději 18. 7. 2022),
• osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu - datum podacího razítka nejpozději 18. 7. 2022),
• datovou schránkou,
• e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

Na tuto pracovní pozici můžete reagovat pouze do 18. 7. 2022. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 17. 6. 2022, 10:31

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Výchova a vzdělávání, Management, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Opava  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás