Ředitel / ředitelka příspěvkové organizace

Profil společnosti:
Rada Moravskoslezského kraje vyhlašuje konání konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:
Domov Na zámku, příspěvková organizace, č. p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001 s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Požadujeme:
a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a)
s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo
c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti,
d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,
e) občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
Platové zařazení: 12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Místo práce: Kyjovice - okres Opava

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 11. 2020, případně dle dohody

Písemně zašlete tyto doklady:

a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),
b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi
a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,
d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ


Přihlášku lze podat v termínu do 18. 9. 2020 včetně, a to:
• prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 9. 2020),
• osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 9. 2020),
• datovou schránkou,
• e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

Adresa:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

Platnost inzerátu končí 18. 9. 2020. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 7. 9. 2020, 13:58

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás