Projektový manažer v oblasti dotací a veřejných zakázek

Profil společnosti:
Tajemnice Obecního úřadu Chýně vyhlašuje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pozice na plný úvazek.

Náplň práce:
• průběžný monitoring projektových akcí
• definování cílů projektů, jejich řízení a koordinace po celou dobu realizace, vyhotovení harmonogramu činností a prací
• kontrola dodržování harmonogramu prací a stanoveného rozpočtu, účast na kontrolách projektů
• vedení výkazů a monitorovacích zpráv k poskytovatelům dotací
• průběžná propagace jednotlivých projektů obce na webových stránkách obce Chýně, sociálních sítí a ve Zpravodaji
• dotační řízení – příprava podkladů k žádostem, spolupráce s firmami zajišťujícími dotace pro obec, vyhledávání možností poskytnutí dotací pro obec
• zajišťování poptávkových řízení a přípravy podkladů pro výběrová řízení

Požadujeme:
Předpoklady:
• státní občan České republiky, případně cizí občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat Český jazyk
• minimálně 18 let věku
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestní čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy)
Znalosti/dovednosti/vlastnosti
• minimálně SŠ vzdělání
• výhodou praxe na obdobné pozici
• pečlivost, důslednost, zodpovědnost, samostatnost
• komunikační schopnosti, příjemné vystupování
• výborné organizační schopnosti, odolnost proti stresu, časová flexibilita
• dobrá uživatelská znalost MS Office
• řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řízení vozidla podmínkou

Nabízíme:
• platová třída 9. – 11. dle dosaženého vzdělání a praxe (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v rozhodném znění)
• smlouvu na dobu neurčitou
• k dovolené (200 hod) 2 dny zdravotního volna navíc
• silné a stabilní zázemí Obecního úřadu
• pozitivní atmosféru, příjemný pracovní kolektiv a pracovní zázemí
• podpora dalšího sebevzdělávání a rozvoje
• nástup ihned nebo dle dohody


Místo práce: obec Chýně

Termín nástupu: červen 2021 nebo dle dohody

Zájemce podá na Obecní úřad Chýně písemnou přihlášku s těmito náležitostmi:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• kontaktní adresa, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
• telefon, e-mail
• datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• krátký motivační dopis
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíc; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky: do 23. 6. 2021; na přihlášky podané po lhůtě nebude brán zřetel.

Místo a způsob podání přihlášky: přihláška musí být podána písemně na Obecní úřad Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně k rukám tajemníka obecního úřadu.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce, která musí být označena nápisem „NEOTEVÍRAT“ a „Projektový manažer v oblasti dotací a veřejných zakázek“

Obec Chýně si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Kontaktní osoba: Mgr. Silvia Pospiechová, tel. 725 537 394, email: tajemnik@chyne.cz.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 23. 6. 2021. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 11. 6. 2021, 13:36

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Středočeský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás