Právník / právnička do oddělení stavebně právního

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení č. 2023/44

na funkci: Právník / právnička do oddělení stavebně právního

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Bližší vymezení pracovní činnosti:
• projednávání přestupků dle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o drahách, zákona o některých přestupcích
• vyvlastňovací řízení
• deklaratorní řízení o charakteru účelových komunikací
• řízení o mimořádných opravných prostředcích dle správního řádu (obnova řízení, přezkumné řízení)

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka.

Požadavky a předpoklady:
Dosažené vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
Obor:
• právo,
Praxe:
• v oboru vítána,
Znalosti a dovednosti:
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek,
• znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
• pozdějších předpisů,
• dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
• schopnost jednat s lidmi,
• samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
• dobré komunikační schopnosti,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
• balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
• pružnou pracovní dobu,
• osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
• stabilní zaměstnání,
• perspektivní pracovní pozici.

Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené

Platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihlášku (Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.) s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 5. června 2023 na adresu:

Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní,
Horní náměstí č. p. 583
Olomouc 779 11

telefon: 585 513 204/298/295/294 nebo datová schránka ID: kazbzri.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 6. 6. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Právo, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás