Odborný stavební referent / referentka do oddělení pozemních staveb

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ č. 2023/110,111,112,113
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Funkce: 4 funkční místa - odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb

Druh práce: výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu zařazený v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí a opatření stavebního úřadu podle části čtvrté a páté stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
• vedení společných územních a stavebních řízení a vydávání společných povolení,
• vedení správních řízení o žádostech o povolení výjimky z ustanovení prováděcích vyhlášek stavebního zákona,
• výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a provádění kontrolních prohlídek staveb,
• vedení veřejných jednání spojených s uvedenou činností, styk s veřejností, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka.

Požadavky a předpoklady:
Dosažené vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

Znalosti a dovednosti:
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek výhodou,
• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou,
• dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
• samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
• schopnost jednat s lidmi,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• možnost přidělení služebního bytu po splnění stanovených podmínek,
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu,
• zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv,
• příspěvek na stravné,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Pracovní poměr: doba neurčitá

Platová třída: 11. platová třída (26 600 - 37 170 Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče.


K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:
• 24. 11. 2023 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu
(kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 24. 11. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Právo, Státní správa, Stavebnictví­  
Plat
-  
Lokalita
Olomoucký kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás