Investiční technik / technička do oddělení přípravy investic

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 2023/114
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Funkce: Investiční technik / technička do oddělení přípravy investic

Druh práce: zajišťování přípravy investičních projektů a oprav statutárního města Olomouce včetně kontroly rozpočtů zařazených v odboru investic

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• plnění a příprava plánu investic za dané období,
• příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a součinnost při výběru zhotovitele stavby,
• uzavírání smluv o dílo a jejich dodatků, uzavírání smluv se správci sítí včetně uveřejňování v registru smluv,
• likvidace faktur a vyhotovování účetních dokladů,
• zpracovávání důvodových zpráv a podkladů do orgánů města,
• vedení výrobních výborů, koordinace dotčených odborů a správců,
• zastupování investora ve věcech technických a řešení rozporů,
• spolupráce při vypořádání majetkových vztahů,
• kontrola projektových dokumentací,
• kontrola soupisu prací prostřednictvím programu KROS,
• aktualizace dokladové části projektů,
• zajišťování prodloužení rozhodnutí správních orgánů,
• účast na kontrolních dnech a jednáních v orgánech města,
• plnění úkolů vyplývajících z agend zaměstnavatele a příkazů nadřízených pracovníků.

Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka.

Požadovaná kvalifikace:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Obor:
• stavebního směru

Praxe:
• zkušenosti ve výstavbě a nebo se stavebním řízením,
• praxe ve funkci stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, projektanta apod. výhodou,
• praxe ve veřejné správě výhodou,
• zkušenost s řízením projektů výhodou,

Jiné požadavky:
• orientace ve stavebním zákoně výhodou,
• orientace v zákonu o veřejných zakázkách výhodou,
• znalost rozpočtových programů (KROS atd.) výhodou,
• znalost práce na PC (Word, Excel),
• dobré organizační a komunikační schopnosti,
• samostatnost,
• flexibilita,
• schopnost jednat s lidmi,
• řidičský průkaz skupiny B výhodou,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené,
• 4 dny osobního volna (personal days) a 1 den osobního volna na dobrovolnickou činnost,
• pružnou pracovní dobu (v úterý a ve čtvrtek možnost odchodu z práce ve 14:00 hod. a v pátek ve 12:00 hod.),
• zaškolení zkušeným mentorem po dobu 3 měsíců,
• příjemné pracovní prostředí,
• přátelský kolektiv,
• příspěvek na stravné,
• příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření,
• Flexi Passy,
• příspěvek na volnočasové pohybové aktivity,
• možnost jednorázové sociální výpomoci,
• bezúročné zápůjčky k překlenutí tíživé finanční situace,
• možnost zapůjčení služebního vozidla k soukromým účelům,
• služební mobilní telefon a notebook,
• možnost využít benefitní program mobilních operátorů,
• finanční a věcné dary,
• možnost opakovaného využití městského plaveckého bazénu zdarma,
• permanentky do Moravského divadla, do ZOO a na hokej,
• interní jazykové kurzy skupinové i individuální v různých úrovních pokročilosti,
• možnost kratší pracovní doby a jiné úpravy pracovní doby,
• možnost trvalého vzdělávání, osobního rozvoje a kariérního růstu,
• jistotu, stabilitu, perspektivu, spolehlivost a prestiž.

Pracovní poměr: doba určitá - za dlouhodobou pracovní neschopnost s možností perspektivy na dobu neurčitou

Platová třída: 11. platová třída (26 600 - 37 170 Kč)
dle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku a poskytování odměn za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihláška - uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
(Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise, atd.)

• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. jinou kontaktní adresu, pokud se neshoduje s trvalým pobytem,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• název pozice, o kterou se ucházíte, a číslo VŘ,
• datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:
• 27. 11. 2023 (za včasně podanou přihlášku se považuje také její podání k poštovní přepravě v poslední den stanovené lhůty - později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení)

Způsob podání přihlášky:
• poštou (Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc),
• datovou schránkou (ID: kazbzri),
• osobním doručením na podatelnách Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, Horní nám. č. p. 583).

Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu
(kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu i bez uvedení důvodů zrušit
nebo nevybrat žádného vhodného uchazeče.

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 27. 11. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno:

JOBSYSTEM s.r.o.

Lucemburská 2136/16
13000 Praha 3
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Stavebnictví­, Státní správa  
Plat
-  
Lokalita
Olomouc  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás