Interní auditor / auditorka Městského úřadu Čelákovice

Profil společnosti:
Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,(dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: interní auditor / auditorka MěÚ Čelákovice.

Náplň práce:
• komplexní provádění nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému, zpracovávání návrhů na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, na předcházení nebo zmírňování rizik a opatření k nápravě zjištěných nedostatků v organizacích s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky včetně přípravných a analytických prací
• koordinace činností souvisejících splněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Zpracování a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

Požadujeme:
Předpoklady:
• stanovené § 4 zákona 312/2002 Sb.,(„zákon o úřednících“)
(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Další požadované dovednosti a schopnosti:
• znalost zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., v platném znění;
• znalost zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Výhodou při výběrovém řízení je:
• praxe ve veřejné správě;
• praxe oblasti kontroly příspěvkových organizací;
• znalost problematiky interního auditu;
• znalost účtování rozpočtových a příspěvkových organizací;
• orientace v oblasti veřejných rozpočtů a účetnictví;
• zkoušky odborné způsobilosti;
• analytické myšlení;
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC;
• organizační a komunikační schopnosti;
• vysoká flexibilita a spolehlivost;
• pečlivost a příjemné vystupování.


Nabízíme:
• 10. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017Sb., v platn. znění
• na dobu neurčitou (možno i zpočátku na zkrácený úvazek)
• 5 týdnů dovolené, zdravotní volno, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky

Místo práce: Městský úřad Čelákovice

Termín nástupu: 1. 3. 2020 nebo dle dohody

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
• údaje stanovené v § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) jméno a příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:
• doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., („zákon o úřednících“):
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
d) případná osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních;
e) telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do: pondělí 10. února 2020–11.00hodin:
a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice;
b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice.

Obálku v levém horním rohu označit:
• jménem, příjmením a adresou přihlašovaného;
• „VŘ–interní auditor-NEOTVÍRAT".

Kontakt + další informace:
Ing. Josef Pátek, starosta města, tel.: 326 929177.
Ing. Ondřej Přenosil, tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovaným údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny.

Platnost inzerátu končí 10. 2. 2019. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.
Vytvořeno: 15. 1. 2020, 10:56

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Finance, Státní správa  
Plat
0  
Lokalita
Středočeský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
 

© 2009 empleo.cz O nás