Finanční referent / referentka - Český Těšín

Profil společnosti:
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zák. č. 312/2002 Sb.
Město Český Těšín – Městský úřad Český Těšín, zastoupený Ing. Evou Kwiczalovou,
tajemnicí MěÚ, vyhlašuje podle ustanovení §7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dne 22.05.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa.

Náplň práce:
• zpracovávání podkladů pro sestavování návrhu rozpočtu města, rozpočtového výhledu města a vyúčtování hospodaření města
• provádění analytické činnosti na úseku financování města a jeho organizací
• plnění funkce dílčího správce rozpočtu
• komplexní vedení agendy poskytování dotací z rozpočtu města příjemců, k nimž město neplní funkci zřizovatele, včetně prověřování požadavků z pohledu veřejné podpory a kontroly v registru de minimis, zpracování materiálů pro zastupitelské orgány města, návrhů smluv o poskytnutí dotací, vystavování platebních příkazů na poskytnutí dotace a následné provádění kontroly zaměřené na dodržování smluvních podmínek poskytnutí dotace
• provádění záznamů v registru smluv

Požadujeme:
Požadavky na uchazeče podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb,.
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
• bezúhonnost (§ 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.)
Další požadavky:
• VŠ v bakalářském studijním programu ekonomického směru nebo VOŠ ekonomického zaměření nebo VŠ v magisterském studijním programu ekonomického směru
• znalosti problematiky rozpočtového procesu, financování a legislativy územních samosprávných celků
• praxe u územního samosprávného celku vítána
• vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové práce
• samostatnost, iniciativa a flexibilita, komunikační a organizační schopnosti
• velmi dobrá znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet)

Nabízíme:
• platovou třídu 10 (podle nařízení vlády č. 314/2017 Sb.)
• 5 týdnů dovolené
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené
• pružnou pracovní dobu
• závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na sport a kulturu formou poukázek
• zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele

Místo práce: Český Těšín

Termín nástupu: dle dohody
Uchazeči na uvedené místo předloží přihlášku + další níže uvedené doklady.

Přihláška musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno připojit tyto doklady:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem – pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit do 11.06.2019 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do11.06.2019,15:00 hod.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové řízení v jeho průběhu a bez uvedení důvodu.


Vytvořeno: 23. 5. 2019, 13:54

JOBSYSTEM s.r.o.

Sokolovská 106/42
18600 Praha 8
224819391
http://www.jobsystem.cz/
Více info:
Doporučte tuto práci
Chci více info o této pozici
Obor
Finance  
Plat
0  
Lokalita
Moravskoslezský kraj  
Pracovní poměr
Práce na HPP  
Kontaktní osoba
Eva Grundová  
e-mail
 
Telefon
224819391  
Šup s tím na FaceBook
Další inzeráty s nálepkami:
financex 333
hppx 1340
 

© 2009 empleo.cz O nás